Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

Slobodne aktivnosti

  U cilju postizanja i razvijanja interesa kod ucenika za prosirivanje znanja i razvoja stvaralackih sposobnosti i dostignuca u nauci, tehnici, umjetnosti, razvijanju radnih navika, licne odgovornosti, smisla za kolektivni rad u skoli, organizuju se slobodne aktivnosti. Imajuci u vidu velicinu skole, kadrovske, prostorne mogucnosti, interese i sklonosti ucenika, drustvene i kulturne prilike sredine, skola ce organizovati slobodne aktivnosti iz sljedecih podrucja:

kultura i umjetnost, tehnika i tehnologija, dopuna i priširivanje znanja, tjelesni i zdravstveni odgoj. Kod ukljucivanja ucenika u slobodne aktivnosti voditi racuna o masovnosti, sadrzaju i i ravnomjernoj zastupljenosti ucenika u svim vidovima aktivnosti, a posebno obratiti paznju na polnu zastupljenost u nekim sekcijama sto je u proteklom periodu uocen nedostatak u u folklornoj i horskoj sekciji. U nekim sportskim sekcijama formirati mlade grupe kako be se stvorila bolja osnova za takmicarske rezultate. Sve sekcije u svojim Godišnjim planovima treba da unesu teme NUS-a koje su obavezni realizovati. U podrucnoj školi “Repnik” zastupiti slobodne aktivnosti adekvatno prostornim mogucnostima, uzrasnim karakteristikama. O radu slobodnih aktivnosti voditi evidenciju a po potrebi istu stavljati na uvid.  

R/br.

S E K C I J E

Sedmicni fond sati

Zaduženi nastavnici

1.

Graditeljska baština

2

Tarzic Hajrija, Salihovic Ilijaz

2.

Folklor

2

Kikanovic Sanela, Rahmanovic Jasmina ( Radina ) 

3.

Likovna sekcija

4

Kolarevic Mersiha, Cehajic Amira (Radina), Šehic Mersudin, Saric Elvedin

4.

Cvjecarska

3

Babic Fatima, Žilic Verica, Demirovic Enisa ( Radina)

5.

Ekološka

2

Avdic Nevresa, Memic Sanela

6.

Recitatorska

3

Husic Mensija, Jamakovic Dahila, Gutic Armina (Radina)

7.

Dramska

3

Imamovic Samra, Didic Jasna, Modric Suada ( Radina)

8.

Moderni ples

1

Bašic Dalida

9.

Ritmicka starija

1

Hasic Amela

10.

Ritmicka mladja

1

Hadžisejdic Tanja

11.

Prva pomoc

1

Krekic Edina

12.

Novinarska

4

Durakovic Adela ( Radina ), Huremovic Refika,  Hamzic Nedžada, Ikanovic Muhamed 

13.

Literarna

1

Lacic Nezira

14.

Civitas

2

Šehic Amir

15.

Košarka – djecaci i djevojcice

4

Terzic Vinko

16.

Odbojka – djecaci i djevojcice

4

Bjelic Fuad

17.

Atletika

1

Krekic Elvis

18.

Hor

2

Savic Ševala

19.

Stoni tenis

1

Colakovic Rifet

20.

Informatika

 1

Brigic Samra

21.

Hor ilahija i kasida

2

Colic Zilkadir

22.

Fudbal

2

Modric Admir

23.

Saobracajna

2

Djerkovic Kosana

 

Copyright(c) 2005.Samra
fbrigic@bih.net.ba